اطلاعات اولیه

لطفاً قبل از ثبت نام، از اینکه نام و مشخصات شما در سامانه ثبت نشده باشد مطمئن شوید لذا به صفحه ورود باز گشته و شماره ملی را به عنوان نام کاربری و تلفن همراه خود را به عنوان پسورد وارد نمایید و پس از اطمینان از صحت عدم ثبت نام قبلی در سامانه به این صفحه باز گشته و اقدام به ثبت نام کنید .

لطفاً اطلاعات زیر را کامل نمایید(بخش های ستاره دار اجباری است.).

اطلاعات شخصی

لطفاً اطلاعات مربوط به والدین گرامی خود را وارد نمایید حتی اگر دار فانی را وداع گفته باشند.

اطلاعات تحصیلات


اطلاعات مالی

لطفاً اطلاعات مربوط به نام بانک و شماره کارت بانکی خود را با دقت تکمیل کنید. سایر گزینه ها اختیاری می باشد.


اطلاعات شغلیهمکاری

اطلاعات تبلیغیاطلاعات متفرقه


بارگذاری تصویر
بارگذاری عکس پرسنلی


اطلاعات کاربری

ادامه این مرحله ممکن است به دلیل کنترل نام کاربری ، اندکی طولانی شود.

بخش پایانی

ضمن عرض خسته نباشید احتراماً به استحضار می رساند با تأیید این مرحله، ثبت نام اولیه شما در سامانه مجمع طلاب و روحانیون ساری انجام شده و شما به صفحه اطلاعات تکمیلی منتقل خواهید شد. هر چند شما خواهید توانست مرحله ورود اطلاعات تکمیلی را بعداً از طریق محیط کاربری خود تکمیل و یا ویرایش نمایید.